Vrijstelling Code 95

Uitgezonderd van code 95-verplichtingen zijn:
A. Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45
km per uur.
B. Bestuurders van voertuigen die in gebruik bij of onder controle zijn van de strijdkrachten, de
burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de
openbare orde.
C. Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische
verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het
verkeer zijn gebracht.
– Hierbij moet worden gedacht aan de bestuurder die een voertuig uitsluitend op lokaal niveau
bestuurt voor het uitvoeren en controleren van reparaties aan of voor demonstreren van dat
voertuig, voor zover met dat voertuig geen andere personen of goederen worden vervoerd dan
voor het uitvoeren en controleren van een reparatie of voor een demonstratie nodig zijn.
D. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet
voor reddingsoperaties.
E. Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een
rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders
bedoelde getuigschrift.
Dit onderdeel heeft betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht
van een bevoegd toezichthouder gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instelling
die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen
basiskwalificatie.
F. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of
goederen voor privédoeleinden.
G. Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft,
mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
De ILT gebruikt de ‘12 uur per week norm’ om te beoordelen of het rijden niet de voornaamste
activiteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen dient het bedrijf en de chauffeur
een deugdelijke registratie bij te houden van de rijtijden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil
zeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden of
dat hiervoor een tachograaf wordt gebruikt. Wel is aan te bevelen dat bij de handmatige registratie
van de 12 rijuren per week een tabel met in ieder geval de volgende informatie wordt ingevuld:
datum, naam chauffeur, begin km stand, eind km stand, beginrijtijd, eindrijtijd en paraaf
chauffeur.
Of sprake is van vervoer van materiaal of uitrusting t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden zal de
ILT tijdens wegcontroles van geval tot geval beoordelen.
Deze uitzondering geldt ook voor bestuurders van tenminste 21 jaar die binnen een straal van 50
km voertuigen besturen die:
1. worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar
de veiling;
2. worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen
of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
3. in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
4. worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende
kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende
tentoonstellingsruimte;
5. worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
Voorts is deze uitzondering van toepassing op bestuurders die voertuigen besturen:
1. die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven t.b.v. goederenvervoer worden
gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km. van de gebruikelijke standplaats van het